BLOG

KONTAKT

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

Copyright © 2022 

Pracownia Gardenia Home

Polityka prywatności

al. 29 Listopada 85, 31-408 Kraków

Pracownia projektowa

wnętrz i ogrodów

MENU


Pracownia projektowa GARDENIA HOME Wnętrza i Ogrody, al. 29 Listopada 85, 31-408 Kraków, Telefon: +48 794 275 744,  E-mail: biuro.gardeniahome@gmail.com

Zadzwoń: +48 794-275-744

Regulamin strony internetowej gardeniahome.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej gardeniahome.pl (dalej jako Strona) należącej do Justyny Rożak (dalej jako Operator) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Operatorem Strony, a Użytkownikiem wynikających z korzystania ze Strony.
 2. Operatorem Strony jest Justyna Rożak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Rożak Gardenia Home z siedzibą przy
  ul. Reduta 40A/39, NIP: 9452219552, REGON: 380240014, adres e-mail:
  biuro.gardeniahome@gmail.com, numer telefonu: 794 275 744.
 3. Strona ma na celu dostarczanie Użytkownikom informacji dotyczących działalności Operatora, w tym także ułatwienia dostępu kontaktu
  z Operatorem.
 4. Użytkownik akceptuje Regulamin Strony z chwilą podjęcia kontaktu z Operatorem, na przykład poprzez Formularz Kontaktowy lub poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie.
 5. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

§ 2

Definicje regulaminowe

 1. Formularz Kontaktowy: interaktywny formularz dostępny na Stronie, ułatwiający podjęcie kontaktu z Operatorem.
 2. Formularz Zamówienia: interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie pozycji do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy.
 3. Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Operatorem.
 4. Konsument: osoba fizyczna, zawierająca z Operatorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kurs: produkt sprzedawany w ramach Sklepu, obejmujący kilkudniowe szkolenie stacjonarne, prowadzone przez Operatora.
 6. Przedsiębiorca o prawach konsumenta: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Sklep Internetowy: usługa oferowana przez Operatora w ramach działania Strony, umożliwiająca bezpośrednie zawarcie Umowy.
 8. Umowa: umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Operatorem za pośrednictwem Sklepu.
 9. Usługa: działalność świadczona przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej.
 10. Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 11. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

 

§ 3

Korzystanie z możliwości strony internetowej

 1. Do korzystania z możliwości Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Na Stronie Użytkownik ma możliwość wybrania jednej z kilku Usług oferowanych przez Operatora, takich jak:
 1. Zapoznanie się treściami oferowanymi przez Operatora w zakładkach "Projekty i Realizacje", "O nas", "Oferta", "Jak powstaje projekt", "Blog", "Kontakt". Dostęp do artykułów oraz informacji jest darmowy, bez konieczności podawania danych osobowych.
 2. Wysłanie zapytania przez Formularz Kontaktowy.
 1. Usługa jest darmowa, natomiast koniecznym jest uzupełnienie informacji takich jak:
 1. adres e-mail,
 2. miejsce inwestycji (chyba, że Formularz przesyłany jest w związku z funkcjonowaniem Sklepu),
 3. treść wiadomości.

W przypadku przesyłania Formularza przez zakładkę "Kontakt" należy wybrać również rodzaj projektu poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa. Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich aktualnych danych.

 1. Powyższe dane podlegają przetwarzaniu przez Operatora jako Administratora w celach kontaktowych. Przesłanie formularza staje się skuteczne tylko w przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody ujętej w treści check-box’a. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne, aby otrzymać wiadomość zwrotną od Operatora. W przypadku jej niewyrażenia, Administrator nie ma prawnych podstaw na nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem.
 2. Przetwarzanie danych zostało opisane w dokumencie "Polityka Prywatności", dostępnym na Stronie.
 1. Udostępnienie Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Dostęp do dokumentów jest darmowy, bez konieczności podawania danych osobowych.
 1. Użytkownik obowiązany jest do:
 1. korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich;
 2. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Operatora oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Użytkownik może składać w formie elektronicznej na adres: biuro.gardeniahome@gmail.com.
 2. W opisie reklamacji wymagane jest podanie przez Użytkownika:
 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju daty i wystąpienia nieprawidłowości:
 2. żądania Użytkownika;
 3. danych kontaktowych składającego reklamację.
 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 4

Warunki zawierania umowy

 1. Zawarcie Umowy między Klientem, a Operatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszej wybranej usługi/produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
 1. wypełnieniu Formularza Zamówienia;
 1. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta (dane opcjonalne dotyczą Przedsiębiorcy):
 1. imię i nazwisko,
 1. adresy (ulica, numer domu/mieszkania - w tym jeden opcjonalnie),
 1. kod pocztowy,
 1. miasto,
 1. kraj,
 1. nazwa firmy (opcjonalnie)
 1. numer NIP (opcjonalnie)
 1. adres poczty elektronicznej,
 1. numer telefonu kontaktowego,
 1. Poza danymi wskazanymi powyżej Klient ma możliwość podania uwag do zamówienia.
 2. Ponadto Klient musi wskazać formę płatności spośród wskazanych w liście wyboru.
 1. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Złóż zamówienie” - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz i formacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
 1. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 2. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem. W Formularzu Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Operatora co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Operatora. Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.
 4. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotówkach i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami przedmiotu Zamówienia Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 5. Po złożeniu Zamówienia Operator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie, po otrzymaniu zapłaty, przyjmuje Zamówienie do realizacji (m.in. poprzez nawiązanie kontaktu z Klientem). Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Operatora Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Operatora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Operatorem.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez:
 1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
 1. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
 1. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Operatora.

 

§ 5

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł z Operatorem Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy usługa świadczona elektronicznie została dostarczona w całości, a Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 3. W przypadku, gdy Konsument zakupił Kurs:
 1. Odstąpienie od Umowy możliwe jest zgodnie z §5 ust. 1, natomiast odstąpienie może nastąpić maksymalnie na 10 dni przed terminem, w którym miał rozpocząć się Kurs.
 2. Do 10 dnia przed terminem, w którym miał rozpocząć się Kurs, Klient zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty za Kurs, o czym jest informowany na Stronie w momencie składania Zamówienia. Od tego momentu w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Operator zwróci kwotę, która została zapłacona za Kurs, pomniejszoną o wysokość zadatku.
 3. W przypadku zakupu Kursu w terminie krótszym niż 10 dni przed jego rozpoczęciem, Klient w trakcie składania Zamówienia jest wyraźnie informowany, iż wskazana cena zawiera zadatek. Pkt b zd. 2 stosuje się odpowiednio.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany danego terminu Kursu na 7 dni przed dniem, w którym Kurs miał się rozpocząć. O niniejszej decyzji Konsument, który miał być uczestnikiem Kursu w danym terminie, zostanie poinformowany drogą mailową lub poprzez wiadomość tekstową na podany numer telefonu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie trwania Kursu §5 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Operator zapewnia jednak możliwość odrobienia
 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, której Kodeks Cywilny przyznaje niektóre prawa konsumenta. Operator nie przyznaje Przedsiębiorcy prawa do odstąpienia od Umowy.

 

§ 6

Sposoby i terminy płatności

1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, zgodnie z komunikatami wyświetlającymi się w trakcie .

2. W przypadku wyboru płatności elektronicznej, Sklep internetowy przekierowuje Klienta do wybranych systemów płatności:

 1. Przelewy24 za pośrednictwem PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 7792369887, KRS: 0000347935 (zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin) ;
 2. przelew tradycyjny - numer konta Operatora dostępny jest zarówno w trakcie, jak i po złożeniu zamówienia.
 1. Usługodawca wysyła Klientowi fakturę VAT na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail. Klient zgadza się na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

4. Po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta, Operator przystępuje do realizacji Umowy.

 

§ 7

Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator usługi nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Operator nie odpowiada za działanie stron zewnętrznych, do których linki znajdują się na Stronie Operatora (Facebook, YouTube, Instagram). Działalność serwisów zewnętrznych regulowana jest w ich wewnętrznych regulaminach (Facebook - https://www.facebook.com/legal/terms; YouTube - https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/; Instagram - https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 4. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony.
 5. Operator zapewnia całodobowy dostęp do Strony, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych. 

 

§ 8

Prawa autorskie

 1. Operator oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do materiałów zamieszczanych na Stronie.
 2. Operator zobowiązuje się, że wszelkie materiały udostępnione w ramach działania Strony będą zgodne z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik na żadnym etapie korzystania ze Strony nie odejmuje praw autorskich do Strony, w tym w szczególności do:
 1. rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 2. zwielokrotniania, włączając w to prawo do to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z innymi utworami lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie;  
 3. rozporządzania materiałami udostępnionymi w ramach Strony i ich opracowaniami, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich.
 1. Naruszenie postanowień §5 ust. 3 niniejszego regulaminu będzie stanowiło podstawę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Operatora.

 

§ 9

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Justyna Rożak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Rożak Gardenia Home z siedzibą przy ul. Reduta 40A/39, NIP: 9452219552, REGON: 380240014, adres e-mail: biuro.gardeniahome@gmail.com, numer telefonu: 794 275 744. 
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji konkretnej usługi, m.in. usługi Formularza Kontaktowego.
 3. W celu realizacji usługi Użytkownik udostępnia adres mailowy.
 4. Użytkownik ma prawo do:
  1. sprostowania,
  2. usunięcia
  3. ograniczenia przetwarzania
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. przenoszenia danych
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Ograniczenie przetwarzania przez Użytkownika poprzez niewyrażenie zgody za pośrednictwem stosownego check-box’a/przycisku lub zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania nie pozwala na realizację usługi przez Operatora.
 6. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Operatora danych podanych przez Użytkownika do celów marketingowych w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej co rozumiane jest jako usługa newsletter’a; zgoda ta może zostać wyrażona przez kliknięcie odpowiedniego checkbox’u.   
 7. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera osobny dokument dostępny na Stronie jakoPolityka Prywatności”.

 

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania spraw i dochodzenia roszczeń

1. Operator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument oraz Przedsiębiorca o prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość: 

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument oraz Przedsiębiorca o prawach konsumenta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5.  W sprawach roszczeń prosimy kierować wiadomość w wersji elektronicznej na adres mailowy biuro.gardeniahome@gmail.com.
lub listownie na adres aleja 29 Listopada 85, 31-408 Kraków, Gardenia Home Justyna Rożak.

6. Każde roszczenie będzie rozpatrywane w terminie do 30 dni od otrzymania wiadomości. 

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Operator uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Użytkownik będzie informowany o zmianach przez wyświetlenie komunikatu na głównej Stronie. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany Operator może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie ze Strony.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące usług świadczonych przez Operatora mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
 3. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 czerwca 2023 r.